Hipofarmu Šúr podporili:

Prídodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Nadácia Princa Alberta II. Monackého.

Projekt revitalizácie Výskumnej stanice Šúr je realizovaný pod záštitou Prírodovedeckej fakulty UK a je zameraný na poskytnutie pastvín koňom slovenského chovu v rámci obnovy biodiverzity prírodnej rezervácie Šúr a zároveň na prevádzku hipoterapie a iných aktivít využitia koní umiestnených do areálu tejto priebežne revitalizovanej stanice. Projekt je realizovaný pod vedením dekana, prof. RNDr. Petra Fedora, DrSc.
Projekt podporuje aj Nadácia Princa Alberta II. Monackého, ktorej hlavnou snahou je presadiť aplikované interakcie medzi tromi hlavnými problémami:

  • zachovanie ohrozeného tradičného plemena koní chovaného ako génové rezervy – Norik Muránsky (ochrana genetickej biodiverzity)
  • tradičné udržateľné využívanie krajiny
  • hipoterapia, ktorá využíva pohyb koní terapeutickým spôsobom (motivácia, aktivizácia a vzdelávanie ľudí s telesným postihnutím, sociálnym znevýhodnením alebo inými špecifickými potrebami)

Výskumná stanica Univerzity Komenského v Národnej prírodnej rezervácii Šúr, ktorá je od roku 1952 chránená ako unikátny pozostatok vysokokmenných močiarnych jelšových lesov s rašelinnými lúkami, ponúka zaujímavú výzvu pre izolovanú ochranu biodiverzity. Stanica bola po mnoho desaťročí zapojená do širokej škály projektov na ochranu druhov a jej vzácne lesy, ako aj otvorené ekosystémové oblasti boli spravované skôr tradične tak, aby podporovali trvalo udržateľné využívanie a rozvoj.

Viac informácií nájdete tu: https://fns.uniba.sk/vyskumna_stanica_sur/